Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Wyrok Aktywiusza Consejatu Prawa (Prawo Konstytucyjne 1/2013)

Powrót

TytułWyrok Aktywiusza Consejatu Prawa (Prawo Konstytucyjne 1/2013)
Ref PK1
Data ogłoszenia 2013-02-02
Status aktualny
Wyrok Aktywiusza Consejatu Prawa (Prawo Konstytucyjne 1/2013)
z dn. 2. lutego 2013r.
ref. PK1

(1) Sprawę rozpatruje się na wniosek Wielkiego Triumwira.
(2) Wielki Triumwir przedstawił wykładnie prawa o sygnaturze I-VI/1/2013 z wnioskiem o ich akceptację.
(3) Zapoznano się z wykładniami prawa o sygnaturze I-VI/1/2013.
(4) Uznano wykładnie prawa o sygnaturze I-VI/1/2013 za zgodne z duchem IV Aktu Założycielskiego i nakazuje się ich publikację.
(5) Wykładnie wymienione w ppkt. 2 stanowią załącznik do niniejszego wyroku.

( – ) Kruk Błękitny
Aktywiusz Consejatu Prawa

Wykładnia I [Departament Wirtualny]

Żaden z przepisów Aktu Założycielskiego nie określa punktu odniesienia dla istnienia Triumwiratu, w związku z czym uznaje się, iż jeżeli nie jest to inaczej określone, odnoszą się one do świata rzeczywistego. Interfejsem Triumwiratu Erboki dla świata wirtualnego jest powołany przez intermiti ref. 4 Departament Wirtualny. Uznaje się Departament Wirtualny za metaforyczny instrument służący do oddzielenia zobowiązań Triumwiratu Erboki w świecie wirtualnym od zobowiązań w świecie rzeczywistym. Zobowiązania Departamentu Wirtualnego nie stanowią zobowiązań Triumwiratu Erboki w świecie rzeczywistym. Decyzje Departamentu Wirtualnego lub prawodawstwo Skabe Triumwirów odnoszące się jedynie do Departamentu Wirtualnego lub obszaru przez niego kontrolowanego nie wpływa na inne obszary istnienia Triumwiratu, w tym na obszar rzeczywisty. Prawodawstwo noszące znamiona odwoływania się do realiów wirualnych uznaje się z mocy prawa za ograniczone jedynie do Departamentu Wirtualnego, nawet jeżeli nie zostało jako takie jasno ustalone. Skabe Triumwirów może odrzucić zobowiązanie Departamentu Wirtualnego, jeżeli uzna je za sprzeczne z prawodawstwem rzeczywistym Triumwiratu.

Wykładnia II [Mapa]

Zgodnie z Aktem Założycielskim, Triumwirat Erboki zrzekł się prawa do posiadania terytorium. Poprzez słowo terytorium rozumie się w tym przypadku ograniczony obszar świata rzeczywistego, co nie koliduje z możliwością przedstawienia wirtualnego obrazu Triumwiratu. Mapa Triumwiratu w postaci pliku graficznego przedstawiający wirtualny obraz odnosi się do powołanego przez intermiti ref. 4 Departamentu Wirtualnego.

Wykładnia III [Traktaty międzynarodowe]

W świetle Aktu Założycielskiego, prowadzeniem polityki zagranicznej Triumwiratu zajmuje się Skabe Triumwirów lub jeden wskazany Triumwir Skabe. W świetle intermiti ref. 7, Triumwirem tym jest z mocy zajmowanego urzędu Wielki Triumwir. Klasyfikując traktaty międzynarodowe jako źródło prawa, o przyjęciu lub odrzuceniu takowego decyduje Skabe Triumwirów w drodze intermiti (art. III ppkt. 6). Wielki Triumwir uprawniony jest jedynie do reprezentowania interesów Triumwiratu przed władzami innych państw.

Wykładnia IV [Traktaty międzynarodowe w świecie wirtualnym]

Zgodnie z prawem tradycyjnym, w razie braku powołanego aktywiusza, za daną część administracji odpowiada Skabe Triumwirów. W przypadku braku powołania aktywiusza Departamentu Wirtualnego, za jego działanie odpowiadają Triumwirowie Skabe. W świetle Wykładni III, która stanowi, iż Wielki Triumwir odpowiada za politykę zagraniczną Triumwiratu, uznaje się, iż odpowiada on także za politykę zagraniczną Departamentu Wirtualnego, tj. za kontakty międzynarodowe w świecie wirtualnym w takim samym stopniu, jak w świecie rzeczywistym. Ustawodawstwo wynikłe z traktatów międzynarodowych zawartych w świecie wirtualnym w imieniu Departamentu Wirtualnego odnosi się jedynie do elementów państwa działających w świecie wirtualnym rozumieniu wykładni I.

Wykładnia V [System Gospodarczy]

Uznaje się system gospodarczy za obszar pod władzą Departamentu Wirtualnego, co nie kłóci się z zapisem Aktu Założycielskiego stanowiącego o braku możliwości rejestracji dóbr materialnych w granicach Triumwiratu zważywszy na brak faktycznej egzystencji dóbr systemowych.

Wykładnia VI [Waluta i zobowiązania wirtualne]

Uznaje się Bank Erboki za instytucję finansową obsługującą zarówno rzeczywisty jak i wirtualny obszar Triumwiratu bez rozróżnienia na walutę rzeczywistą i wirtualną. Nie dopuszcza się przy tym możliwości wpływania dóbr wirtualnych na dobra rzeczywiste i na odwrót: zobowiązania w płaszczyźnie wirtualnej nie mogą być podstawą roszczeń w płaszczyźnie rzeczywistej i na odwrót. W ramach realizacji polityki państwa płynącej z ppkt. 2 art. I Aktu Założycielskiego, państwo zobowiązane jest do pokrycia szkód powstałych w płaszczyźnie wirtualnej z majątku osoby winnej lub z budżetu państwa. Za szkodę powstałą w płaszczyźnie wirtualnej rozumie się celowe działanie osoby trzeciej, która dąży do drenażu finansów osoby poszkodowanej i która została za to ukarana wyrokiem Skabe.( – ) Kruk Błękitny
Aktywiusz Consejatu Prawa
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.