Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Intermitii o powołaniu Senatu Skabe Triumwiratu Erboki – zmiana IV Aktu Założycielskiego

Powrót

TytułIntermitii o powołaniu Senatu Skabe Triumwiratu Erboki – zmiana IV Aktu Założycielskiego
Ref 013
Data ogłoszenia 2013-08-09
Status aktualny
Intermitii o powołaniu Senatu Skabe Triumwiratu Erboki – zmiana IV Aktu Założycielskiego
z dn. 01/09/2013r.
ref. 013

Art. 1
W IV Akcie Założycielskim, w Artykule III:
a. dodaje się podpunkt 3a o treści: „Senat Skabe jest niższą izbą ustawodawczo-kontrolną złożoną z trzech Senatorów Skabe wybieranych w powszechnych, równych wyborach demokratycznych. Na czele Senatu Skabe stoi Princeps kierujący jego obradami.”.
b. dodaje się podpunkt 3b o treści: „Senatorem Skabe nie może zostać Triumwir Skabe.”
c. podpunkt 4 otrzymuje brzmienie: „ Skabe Triumwirów stanowi władzę ustawodawczą Triumwiratu w porozumieniu z Senatem Skabe oraz sądowniczą Triumwiratu.”
d. podpunkt 6 otrzymuje brzmienie: „Źródłami prawa w Triumwiracie są akty intermitii. Inicjatywa zgłoszenia intermitii przysługuje Triumwirom Skabe, Senatorom Skabe, Aktywiuszowi Consejatu Prawa oraz każdemu obywatelowi.”.
e. dodaje się podpunkt 6a o treści: „Senat Skabe, izba niższa, przyjmuje intermitii w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów i przekazuje je do Skabe Triumwirów. Skabe Triumwirów, izba wyższa, przyjmuje intermitii przyjęte przez Senat Skabe jednogłośnie lub całkowicie je odrzuca.”
f. dodaje się podpunkt 6b o treści: „Decyzje przysługujące z mocy prawa wyłącznie Skabe Triumwirów, także te wydawane w formie intermitii, nie podlegają głosowaniu przez Senat Skabe.”

Art. 2
W IV Akcie Założycielskim, w Artykule IV:
a. dodaje się podpunkt 4 o treści: „Senat Skabe jest głosem obywateli Triumwiratu i jako taki reprezentuje ich w całej rozciągłości”.
b. dodaje się podpunkt 5 o treści: „Kadencja Senatora Skabe trwa dziewięć miesięcy. Zasady wyboru Senatorów Skabe ogłasza Skabe Triumwirów w osobnym intermitii.”
c. dodaje się podpunkt 6 o treści: „Senat Skabe obraduje ciągle, a jednocześnie w jednych wyborach można obierać tylko jednego Senatora Skabe. Wybory do Senatu Skabe odbywają się co trzy miesiące.”

Art. 3
W IV Akcie Założycielskim, w Artykule VIII dodaje się podpunkt 3 o treści „Senat Skabe kontroluje decyzje Skabe Triumwirów w kwestii regulacji polityki finansowej, imigracyjnej oraz aktywizacyjnej. Senat Skabe może odrzucić intermitii regulujące powyższe kwestie przyjęte przez Skabe Triumwirów co do którego ma wątpliwości, a którego sam nie przyjął. Wymagana do tego jest jednomyślność wszystkich Senatorów Skabe oraz kontrasygnata Aktywiusza Consejatu Prawa.”

Art. 4
Załącznikiem do niniejszego intermitii jest jednolita treść IV Aktu Założycielskiego wraz ze zmianami wprowadzonymi w tym intermitii.

Art. 5
1. IV Akt Założycielski po zmianach w niniejszym intermitii otrzymuje numer referencyjny 1a.
2. IV Akt Założycielski po zmianach w niniejszym intermitii wchodzi w życie z dniem 01/09/2013r.

Art. 6
Rozpisuje się pierwsze wybory do Senatu Skabe na dzień 01/09/2013r. W celu wypełnienia wymogów IV Aktu Założycielskiego, w pierwszym głosowaniu wybiera się trzech Senatorów, przy czym kandydat z największą ilością głosów będzie pełnił swój urząd pełną kadencję, a kandydaci z mniejszą ilością głosów kadencję odpowiednio o 3 lub 6 miesięcy skróconą.

Art. 7
Intermitii wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dano w Książęcym Grodzie pod Wysoką dnia 09/08/2013r.
JE WTTE Konrad Van den Budenmayer
JE T MZ Eryk z Adamas
JE T Bogusj de Cubalibre
(w jego imieniu Damian Van den Budenmayer)
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.