Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

II Akt Założycielski

Powrót

TytułII Akt Założycielski
Ref ARCH003
Data ogłoszenia 2008-05-03
Status uchylony
Odwołany2009-03-20
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
TRIUMWIRATU ERBOKI

z dnia 3 maja 2008 roku

Niniejszy Dokument zastępuje w całości Akt Założycielski Triumwiratu Erboki z dnia 17.10.2006 wraz z późniejszymi zmianami oraz stanowi jego duchową kontynuację.

PREAMBUŁA
Triumwirat Erboki jest wirtualnym państwem opartym za zasadach dobrej woli, wzajemnego szacunku, porozumienia i tolerancji. Celem państwa jest zapewnienie możliwości rozwoju, satysfakcji i radości wszystkim jego mieszkańcom i obywatelom. My, Książę Nowej Furlandii, Świetlik Kontynentu, Jajo Kogucie, twórcy obecnego kształtu Triumwiratu Erboki, w trosce o rozwój i zasady państwa o Akcie Założycielskim stanowimy wspólnie i stoimy na straży jego przestrzegania.

Rozdział I - USTRÓJ

1. Osobami prawnymi w Triumwiracie Erboki są poszczególne prowincje

2. Ustrojem obowiązującym w Triumwiracie jest triumwirat demokratyczny, charakteryzujący się absolutną władzą Wielkiego Triumwira, wybieranego demokratycznie spośród siebie przez przedstawicieli poszczególnych osób prawnych.

3. Ustrój poszczególnych prowincji jest regulowany wewnętrznymi przepisami tychże, jednakże nie może naruszać treści zawartych w Preambule niniejszego Aktu.

Rozdział II - WŁADZA

1. Wielki Triumwir
Absolutną władzę na terenie Triumwiratu Erboki sprawuje Wielki Triumwir. Jego podstawowym obowiązkiem jest stać na straży wypełniania zapisów niniejszego Aktu.
1) Wielki Triumwir jest wybierany spośród siebie przez Skabe Triumwirów.
2) Kadencja Wielkiego Triumwira trwa przez okres 9 miesięcy.
3) Kadencja Wielkiego Triumwira może zostać skrócona decyzją Skabe Triumwirów.
4) Ilość kadencji pełnionych przez Wielkiego Triumwira nie jest ograniczona.
5) Wielki Triumwir wydaje Intermiti – powszechnie obowiązujący akt prawny niższego rzędu.
6) Wielki Triumwir zobowiązany jest informować o swoich planowanych nieobecnościach i ustalać na ten okres formę zastępstwa zapewniającego sprawne funkcjonowanie państwa.
7) Wielki Triumwir reprezentuje Triumwirat Erboki na arenie międzynarodowej i prowadzi politykę zagraniczną.

2. Skabe Triumwirów
1) Skabe Triumwirów jest organem doradczym przy Wielkim Triumwirze.
2) W Skabe zasiadają Triumwirowie wszystkich prowincji zrzeszonych w Triumwiracie Erboki, z równym prawem głosu.
3) Skabe Triumwirów wybiera spośród siebie Wielkiego Triumwira. Procedury wyboru regulują odrębne przepisy, stanowiące załącznik do Aktu
4) Skabe Triumwirów ma prawo odwołania Wielkiego Triumwira. Wymagana jest wówczas jednomyślność pozostałych Triumwirów oraz jawność podejmowania decyzji poprzez zamieszczenie argumentacji i przebiegu głosowania na LDEBK. Procedura odwołania musi trwać co najmniej 7 dni od momentu publicznego ogłoszenia jej rozpoczęcia.
5) O ile Wielki Triumwir nie zarządzi inaczej, Skabe przejmuje jego obowiązki w przypadku nieobecności, w zakresie podstawowego zarządzania państwem.

3. Instytucje państwowe
W celu sprawnego sprawowania władzy, Wielki Triumwir może tworzyć instytucje, zwane dalej Consejatami, przejmujące część Jego kompetencji i obowiązków. Wielki Triumwir sprawuje całkowity nadzór oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich funkcjonowanie.
1) Consejaty mogą być tworzone do pełnienia określonych funkcji lub zrealizowania wskazanych zadań.
2) W zakresie swoich kompetencji, Consejaty wydają akty normatywne – Fari.
2) Utworzenie instytucji następuje poprzez ogłoszenie odpowiedniego Intermiti, stającego się załącznikiem do Aktu i zawierającego co najmniej:
a. powołanie Aktywiusza - osobowości odpowiedzialnej za pracę danego Consejatu
b. określenie uprawnień i kompetencji Consejatu
c. terminów obowiązywania.
3) Istnienie danego Consejatu wygasa na skutek:
a. decyzji Wielkiego Triumwira ogłoszonej na zasadach równoważnych utworzeniu.
b. odpowiednich zapisów w przepisie tworzącym Consejat.
c. odwołania przez Wielkiego Triumwira osobowości powołanej wg ppktu 2a - bez powołania następcy.

Rozdział III - PROWINCJE i TERYTORIA

1. Struktura
W skład Triumwiratu Erboki wchodzą trzy prowincje: Nowa Furlandia, Państwo Świetlików oraz Korona Jajeczka.

2. Triumwirowie
Prowincje reprezentowane są przez Triumwirów, ustanawianych zgodnie z wewnętrznymi prawami prowincji. Triumwirowie ponoszą pełną odpowiedzialność za działania swoich prowincji.

3. Autonomia
Poszczególne prowincje stanowią niezależne osoby prawne, zrzeszone na zasadach dobrowolności i równości.
1) Prowincje posiadają pełną autonomię w zakresie:
a. ustalania wewnętrznego ustroju,
b. systemu gospodarczego,
c. wewnętrznej waluty,
d. podziału i wyboru władzy,
e. praw i obowiązków zamieszkujących je osobowości.
2) Prowincje mają prawo prowadzić własną politykę regionalną, o ile nie narusza to interesów innych prowincji oraz Triumwiratu Erboki.

4. Terytoria
1) Prowincje tworzące Triumwirat posiadają terytoria na archipelagu Krucze Wyspy, ich granice zbiegają się w stolicy Triumwiratu Erboki, Temidzie. Integralnym załącznikiem niniejszego Aktu jest mapa Triumwiratu Erboki
2) Triumwirat Erboki zapewnia prowincjom terytorium, rozumiane dla potrzeb niniejszego punktu jako przestrzeń dyskowa na serwerze wraz z podstawowym oprogramowaniem i subdomeną.

5. Inkorporacje
1) O przynależność do Triumwiratu Erboki wnioskować może każdy kraj, który zobowiąże się przestrzegać postanowień niniejszego Aktu.
2) Kraj wnioskujący o inkorporację do Triumwiratu Erboki ma obowiązek uprzednio uregulować swoją sytuację na arenie międzynarodowej.
2) Przyłączenie wymaga zmiany brzmienia Aktu Założycielskiego. Umowy i porozumienia zawarte w związku z inkorporacją należy odzwierciedlić w Akcie Założycielskim lub do niego dołączyć.

6. Secesje
1) Secesja następuje na wniosek lub skutkiem działań danej prowincji i jest jej suwerenną decyzją.
2) Kwestie sporne rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o niniejszy Akt Założycielski i dokumenty dołączone do niego.
3) Stan Triumwiratu po secesji zostaje odzwierciedlony w Akcie Założycielskim w oparciu o Intermidi.

7. Banicje
W szczególnych przypadkach może dojść do wydalenia prowincji ze struktur państwowych Triumwiratu Erboki.
1) Decyzję o wydaleniu podejmuje Skabe Triumwirów. Wymagana jest wówczas jednomyślność pozostałych Triumwirów oraz jawność podejmowania decyzji poprzez zamieszczenie argumentacji i przebiegu głosowania na LDEBK. Procedura banicji musi trwać co najmniej 7 dni od momentu publicznego ogłoszenia jej rozpoczęcia.
2) Kwestie sporne rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o niniejszy Akt Założycielski i dokumenty dołączone do niego.
3) Stan Triumwiratu po banicji zostaje odzwierciedlony w Akcie Założycielskim w oparciu o Intermidi.

Rozdział IV - LUDNOŚĆ
Triumwirat Erboki, w poszanowaniu zapisu Preambuły niniejszego Aktu akceptuje wszystkie formy osobowości w wirtualnym świecie, uznając ich równe i pełne prawa do życia na swoim terenie.
1. Mieszkańcem Triumwiratu Erboki może zostać każda postać wirtualna, decydująca się przestrzegać zapisów niniejszego Aktu oraz praw wybranej przez siebie Prowincji
2. Triumwirat Erboki chroni z mocy prawa wszystkich swoich mieszkańców przebywających na terenach Triumwiratu, oraz, na ich wniosek, przebywających na obszarach innych państw.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków regulują odpowiednie przepisy poszczególnych prowincji

Rozdział V - Symbole narodowe

Złoty dwugłowy orzeł w koronie, niebiesko (#5550c4) - biało (#f2e4ca) - zielone (#7a9d41) barwy są symbolami Triumwiratu Erboki. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego mieszkańca Triumwiratu Erboki oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Symbole Triumwiratu Erboki pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

1. Godło
1) Godłem Triumwiratu Erboki jest wizerunek dwugłowego złotego orła ze złotymi koronami na każdej z głów i złotą koroną ponad nimi, z rozwiniętymi skrzydłami, w prawym szponie trzyma złote jabłko zaś w lewym buławę, na piersi znajduje się czerwone pole ze srebrnym rycerzem na białym koniu
2) Wzór godła określa załącznik.

2. Flaga
1) Barwami triumwiartu Erboki są kolory niebieski biały i zielony ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru niebieskiego, środkowy białego,a dolny zielonego
2) Przy umieszczaniu barw Triumwiartu Erboki w układzie pionowym kolor niebieski umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu
3) Wzór barw Triumwiratu Erboki zawiera załącznik.

3. Hymn
Na razie brak

Rozdział VI - FINANSE PAŃSTWOWE

1. System monetarny
1) Prawnym środkiem płatniczym na terenie Triumwiratu Erboki jest 1 erb dzielący się na 10 bok, a te z kolei na 10 lumenów. Dopuszcza się także walutę poboczną – triumwiry. Ich wartość jest umowna i służy do poprawy nastroju.
2) Każda z prowincji ma prawo do emisji własnej waluty, która jest prawnym środkiem płatniczym na terenie tego kraju.

2. Bank Centralny

1) Ustanawia się bank centralny, który ma za zadanie prowadzenie ich rachunków rozliczeniowych w walutach narodowych oraz walucie Triumwiratu.
2) Prowincje zobowiązane są do prowadzenia rachunku własnego skarbu w banku centralnym
3) Bank centralny, w oparciu o mechanizmy rynkowe, ustala kurs wymiany walut krajów członkowskich na walutę triumwiratu. Poszczególnym prowincjom przysługuje prawo czasowego zamrożenia wymiany.
4) Pracami banku kieruje prezes powoływany i odwoływany przez Wielkiego Triumwira
5) W przypadku niemożności wybrania prezesa lub wypełniania przez niego obowiązków, funkcję tę sprawuje Wielki Triumwir.

3. System gospodarczy
Warunki działania gospodarki leżą w kompetencji poszczególnych prowincji, z możliwością zrzeczenia się tego prawa na rzecz władz Triumwiratu Erboki

Rozdział VII - ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

1. Akt Założycielski jest uchwalany lub zmieniany przez Skabe Triumwirów większością 2/3 +1 głosów. Wielki Triumwir posiada prawo weta absolutnego.

2. Wnioskować o zmiany w zapisach niniejszego Aktu Założycielskiego może każda osobowość zamieszkująca Triumwirat oraz każdy kraj utrzymujący kontakty dyplomatyczne.

3. Zapisy odzwierciedlające zmiany stanu istniejącego są wprowadzane na podstawie Intermiti i nie wymagają akceptacji Skabe Triumwirów.

Rozdział VIII - OCHRONA STRUKTUR PAŃSTWOWYCH

1. Całość struktur państwa, rozumianych jako zespół skryptów, grafik i tekstów jak również koncepcji i pozostałych powiązanych materiałów, stanowi własność Triumwiratu Erboki i podlega szczególnej pieczy Wielkiego Triumwira. Wszelakie odstępstwa i wyłączenia od niniejszego muszą być zawarte przed włączeniem danych materiałów w strukturę Triumwiratu i wyrażone w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym oraz opublikowane na głównej liście dyskusyjnej.

2. Terytoria prowincji rozumiane jako zespół skryptów, grafik i tekstów jak również koncepcji i pozostałych powiązanych materiałów stają się częścią struktur państwa. Wszelakie odstępstwa i wyłączenia od niniejszego muszą być zawarte przed przyłączeniem do Triumwiratu Erboki i dołączone lub zawarte w niniejszym Akcie.

3. Obszary ogólnodostępne, takie jak listy i fora dyskusyjne podlegają stałej i szczególnej ochronie Wielkiego Triumwira w celu zapewnienia poszanowania zapisów niniejszego Aktu oraz zapewnienia godnych standardów moralnych i etycznych prowadzonych tam dyskusji. Wielki Triumwir ma prawo przekazać część lub całość tych obowiązków innej osobie, jednakże odpowiada za jakość jej pracy przed społecznością.

4. Obszary ogólnodostępne poszczególnych prowincji podlegają analogicznej ochronie Triumwirów tychże prowincji

5. Ustanawia się Księcia Eryka z Adamas Mężem Zaufania oraz gwarantem bezpieczeństwa Triumwiratu Erboki. Powierza Mu się pieczę nad hasłami dostępowymi do serwerów, list dyskusyjnych, forów itd. w zakresie niezbędnym do odzyskania kontroli w sytuacjach wyjątkowych.
Rozdział IX Przepisy końcowe

1. Akt Założycielski wchodzi w życie z dniem 3 maja 2008 r.

2. Ustanawia się trzytygodniowy okres przejściowy w celu uregulowania kwestii zawartych w rozdziale VIII.

3. Rozstrzyganie sporów W przypadku sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Aktu lub też rozstrzygania kwestii nieujętych w nim, należy w pierwszej kolejności kierować się duchem Aktu oraz najwyższymi standardami moralnymi i etycznymi.
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.