Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

III Akt Założycielski

Powrót

TytułIII Akt Założycielski
Ref ARCH002
Data ogłoszenia 2009-03-20
Status uchylony
Odwołany2012-01-01
III Akt Założycielski Triumwiratu Erboki
ustanowiony dnia 20 marca 2009 roku

PREAMBUŁA

My, Wielki Triumwir prowincji Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Korony Jajeczka, Ziem Triumwirów, Triumwirowie Skabe oraz wszyscy mieszkańcy naszej krainy, twórcy obecnego kształtu Triumwiratu Erboki, w trosce o rozwój i zasady państwa o Akcie Założycielskim stanowimy wspólnie i stajemy na straży jego przestrzegania.

Rozdział I – TRIUMWIRAT ERBOKI
Artykuł 1

Triumwirat Erboki jest wirtualnym państwem opartym na zasadach dobrej woli, wzajemnego szacunku, porozumienia i tolerancji. Celem państwa jest zapewnienie możliwości rozwoju, satysfakcji i radości wszystkim jego mieszkańcom i obywatelom.

Artykuł 2
Nazwy Triumwirat Erboki, Triumwirat, Erboka są tożsame.

Artykuł 3
1. Triumwirat Erboki jest państwem federalnym.
2. W skład federacji wchodzą prowincje przynależne: Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Korony Jajeczka oraz Ziem Triumwirów.
3. Na czele każdej z prowincji stoi Triumwir Prowincji powoływany przez Wielkiego Triumwira.

Artykuł 4
Władza zwierzchnia w Triumwiracie Erboki należy do Wielkiego Triumwira.

Artykuł 5
Triumwira Erboki strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka oraz bezpieczeństwo mieszkańców, strzeże dziedzictwa narodowego.

Artykuł 6
Organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł 7
1. Akt Założycielski jest najwyższym prawem Triumwiratu Erboki
2. Przepisy Aktu Założycielskiego stosuje się bezpośrednio, chyba że Akt Założycielski stanowi inaczej.

Artykuł 8
Triumwirat Erboki przestrzega wiążącego go prawa międzynarodowego.

Artykuł 9
1. Ustrojem obowiązującym w Triumwiracie jest triumwirat demokratyczny, charakteryzujący się absolutną władzą Wielkiego Triumwira wybieranego przez Skabe.
2. Osobami prawnymi w Triumwiracie Erboki są wszystkie instytucje zarejestrowane na poczet Triumwiratu.
3. Każda osoba prawna może regulować swój własny ustrój wewnętrznymi przepisami, jednakże nie może naruszać treści zawartych w niniejszym Akcie Założycielskim i aktów na jego podstawie wydanych.
4. Władzę ustawodawczą sprawuje Wielki Triumwir, władzę wykonawczą Wielki Triumwir oraz Aktywiusze przezeń powołani, a władzę sądowniczą - sądy oraz Loża Mędrców.

Artykuł 10
Triumwirat Erboki zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Artykuł 11
Triumwirat Erboki zapewnia wolność prasy i innych środków przekazu.

Artykuł 12
1. Godłem Triumwiratu Erboki jest wizerunek karmazynowego Feniksa powstającego z popiołów. Otoczony jest okręgiem w tym samym kolorze, a sam feniks ma głowę skierowaną ku północnemu-zachodowi. Postać Feniksa znajduje się na czarny tle.
2. Barwami Triumwiratu Erboki są kolory niebieski, biały i zielony ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru niebieskiego, środkowy białego, a dolny zielonego
3. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Artykuł 13
Stolicą Triumwiratu Erboki jest Temida

Rozdział II - ŹRÓDŁA PRAWA

Artykuł 14
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Triumwiratu Erboki są: Akt Założycielski, intermitii, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz fari.
2. Wielkiemu Triumwirowi przysługuje prawo wydawania aktów ustawodawczych w postaci intermitii
3. Wielkiemu Triumwirowi i Aktywiuszom, poszczególnych resortów, przysługuje prawo wydawania aktów wykonawczych w postaci fari.

Artykuł 15
1. Warunkiem wejścia w życie intermitii, fari jest ich ogłoszenie.
2. Intermitii i fari muszą być ogłoszone na liście dyskusyjnej Triumwiratu Erboki (LDEBK).
3. Wszystkie akty muszą być przekazywane do Consejatu Prawa.
4. Umowy międzynarodowe ratyfikowane, za uprzednią zgodą wyrażoną w Intermitii, są ogłaszane w trybie wymaganym dla intermitii.

Rozdział III – WIELKI TRIUMWIR

Artykuł 16
1. Absolutną władzę na terenie Triumwiraty Erboki sprawuje Wielki Triumwir
2. Wielki Triumwir jest najwyższym przedstawicielem Triumwiratu Erboki i gwarantuje ciągłość władzy państwowej.
3. Wielki Triumwir gwarantuje wypełniania zapisów Aktu Założycielskiego.
4. Wielki Triumwir powołuje i odwołuje Triumwirów Prowincji.

Artykuł 17
1. Wielki Triumwir jest wybierany spośród triumwirów zasiadających w Skabe lub osoby wyznaczonej przez Wielkiego Triumwira.
2. W przypadku wyznaczenia przez Wielkiego Triumwira innego kandydata na stanowisko Wielkiego Triumwira, traci on prawo kandydowania, zachowując prawo głosu
3. W wyborach Wielkiego Triumwira z czynnym prawem głosu uczestniczą wyłącznie triumwirowie zasiadający w Skabe
4. Wielki Triumwir ma obowiązek informowania o swoich planowanych nieobecnościach i ustalać na ten okres zastępstwa zapewniającego funkcjonowanie państwa.
5. Wielkiego Triumwira wybierany jest na dziewięcio miesięczną kadencję i może być ponownie wybrany dowolną ilość razy.

Artykuł 18
1. Kadencja Wielkiego Triumwira może zostać skrócona decyzją Parlamentu Skabe w przypadku:
a) W razie naruszenia artykułu 17 punkt 4 w okresie przekraczającym trzy miesiące
b) W razie własnej rezygnacji

Artykuł 19
1. Wielki Triumwir jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:
1. ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia na liście dyskusyjnej Triumwiratu Erboki
2. mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Triumwiratu Erboki w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,
3. przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
2. Wielki Triumwir w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Aktywiuszem Consejatu Spraw Zagranicznych

Artykuł 20
Wielki Triumwir jest zwierzchnikiem sił zbrojnych Triumwiratu Erboki

Artykuł 21
Wielki Triumwir nadaje ordery i odznaczenia

Artykuł 22
Wielki Triumwir stosuje prawo łaski.

Rozdział IV – SKABE

Artykuł 23
1. Skabe jest organem doradczym przy Wielkim Triumwirze.
2. Obradom Skabe przewodniczy Wielki Triumwir lub osoba przezeń wyznaczona.
3. Skabe składa się z czterech osób:
1. Triumwir Skabe Ziem Triumwirów, którym z urzędu jest Wielki Triumwir
2. Triumwir Skabe - osoba wyznaczona przez Wielkiego Triumwira
3. Triumwir Skabe Korony Jajeczka
4. Triumwir Skabe - osoba wyłoniona w drodze wyborów powszechnych
4. Procedury wyborów do Skabe regulują odrębne przepisy.
5. Skabe ma prawo odwołania Wielkiego Triumwira. Wymagana jest wówczas jednomyślność pozostałych Triumwirów oraz jawność podejmowania decyzji poprzez zamieszczenie argumentacji i przebiegu głosowania na LDEBK. Procedura odwołania musi trwać, co najmniej 7 dni od momentu publicznego ogłoszenia jej rozpoczęcia.
6. O ile Wielki Triumwir nie zarządzi inaczej, Skabe przejmuje jego obowiązki w przypadku nieobecności, w zakresie podstawowego zarządzania państwem.

Rozdział V - TRIUMWIROWIE PROWINCJI

Artykuł 24
1. Na czela każdej z prowincji stoi Triumwir Prowincji powoływany przez Wielkiego Triumwira.
2. Triumwirowie nie wchodzą w skład Skabe, jednakże dopuszczalne jest łączenie funkcji Triumwira Prowincji z funkcją Triumwira Skabe zgodnie z artykułem 23
3. Triumwira Prowincji reprezentuje prowincję wobec Wielkiego Triumwira, Skabe i rządu.
4. Triumwir Prowincji może nadawać odznaczenia, ordery i wyróżnienia.
5. Triumwir Prowincji nie ma mocy ustawodawczej.
6. Triumwir Prowincji może występować z inicjatywami ustawodawczymi

Rozdział VI - RZĄD

Artykuł 25
Wielki Triumwir prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Triumwiratu Erboki.

Artykuł 26
1. Tworzy się Consejat Spraw Międzynarodowych, na czele którego stoi Aktywiusz powoływany i odwoływany przez Wielkiego Triumwira.
2. Do kompetencji Consejatu Spraw Zagranicznych należy prowadzenie polityki międzynarodowej w imieniu, za zgodą i w porozumieniu z Wielkim Triumwirem.

Artykuł 27
1. Tworzy się Consejat Prawa , na czele którego stoi Aktywiusz powoływany i odwoływany przez Wielkiego Triumwira.
2. Do kompetencji Consejatu Prawa należy dbałość o aktualność bazy prawnej Triumwiratu Erboki oraz zapewnienie sprawności funkcjonowania sądów.

Artykuł 28
1. Tworzy się Consejat Gospodarczy, na czele którego stoi Aktywiusz powoływany i odwoływany przez Wielkiego Triumwira.
2. Do kompetencji Consejatu Gospodarczego należy prowadzenie finansów Triumwiratu Erboki oraz opieka na systemem gospodarczym.

Artykuł 29
1. Wielki Triumwir wedle własnego uznania może tworzyć inne Consejaty według potrzeb.
2. Pracami Consejatu kieruje Aktywiusz powoływany i odwoływany przez Wielkiego Triumwira.
3. Kompetencje Consejatów ustala Wielki Triumwir w drodze intermitii

Artykuł 30
1. W celu sprawnego sprawowania władzy, Wielki Triumwir może tworzyć instytucje przejmujące część jego kompetencji i obowiązków.
2. Wielki Triumwir sprawuje całkowity nadzór oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich funkcjonowanie.
3. Instytucje mogą być tworzone do pełnienia określonych funkcji lub zrealizowania wskazanych zadań.
4. Utworzenie instytucji następuje poprzez ogłoszenie odpowiedniego przepisu, stającego się załącznikiem do Aktu Założycielskiego i zawierającego co najmniej:
1. powołanie osoby odpowiedzialnej za pracę danej instytucji
2. określenie uprawnień i kompetencji instytucji
5. Istnienie danej instytucji wygasa w skutek:
1. decyzji Wielkiego Triumwira ogłoszonej na zasadach równoważnych utworzeniu.
2. odpowiednich zapisów w przepisie tworzącym instytucję.
3. odwołania przez Wielkiego Triumwira osoby powołanej na podstawie artykuł 30 punkt 4 bez powołania następcy.

Rozdział VII – SĄDY

Artykuł 31
1. Sądy są władzą niezależną od innych władz.
2. Sądy Wydają Wyroki w imieniu Triumwiratu Erboki i Wielkiego Triumwira.
3. Stroną pozwaną nie może być Wielki Triumwir.

Artykuł 32
1. Wymiar sprawiedliwości w Triumwiracie Erboki sprawują Wielki Triumwir oraz sądy powszechne.
2. Na terytorium Korony Jajeczka wymiar sprawiedliwości sprawują Wielki Triumwir oraz właściwy terytorialnie sąd powszechny.
3. Na terytorium pozostałych prowincji wymiar sprawiedliwości sprawują Wielki Triumwir oraz sądy powszechne.

Artykuł 33
1. Instancją odwoławczą od wyroków sądów powszechnych jest Wielki Triumwir.
2. Wyroki ogłoszone przez Wielkiego Triumwira są ostateczne

Artykuł 34
1. Sędziów sądów powszechnych na terenach ich prowincji powołują Triumwirowie Prowincji za zgodą Wielkiego Triumwira
2. Sądy powszechne wydają wyroki w imieniu Wielkiego Triumwira i Triumwiratu Erboki
3. Od wyroków sądu powszechne służy odwołanie wyłącznie do Wielkiego Triumwira, który wyrok może uchylić w całości lub części, zmienić go lub zastosować prawo łaski.

Rozdział VIII – LUDNOŚĆ

Artykuł 35
Triumwirat Erboki, w poszanowaniu zapisu Preambuły niniejszego Aktu, akceptuje wszystkie formy osobowości w wirtualnym świecie, uznając ich równe i pełne prawa do życia na swoim terenie.

Artykuł 36
1. Mieszkańcem Triumwiratu Erboki może zostać każda postać wirtualna, decydująca się przestrzegać zapisów niniejszego Aktu oraz praw wybranego przez siebie miejsca zamieszkania.
2. Triumwirat Erboki chroni z mocy prawa wszystkich swoich mieszkańców przebywających na terenach Triumwiratu, oraz, na ich wniosek, przebywających na obszarach innych państw.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków regulują odpowiednie przepisy poszczególnych terenów, tak miast jak i wsi.

Rozdział VIII - FINANSE PAŃSTWOWE

Artykuł 37
1. Prawnym środkiem płatniczym na terenie Triumwiratu Erboki jest 1 damrad, dzielący się na 100 sił. Dopuszcza się także walutę poboczną - triumwiry. Ich wartość jest umowna i służy do poprawy nastroju.
2. Prawo do emisji pieniądza posiada wyłącznie Bank Centralny.
3. Poszczególne prowincje – Nowa Furlandia, Państwo Świetlików, Korona Jajeczka, Ziemie Triumwirów, nie mają prawa do nadawania nazw lokalnych dla waluty, jednak mogą tworzy własne wzory banknotów i monet.
4. Wzory banknotów i monet regionalnych muszą być zatwierdzone przez Bank Centralny i jego decyzją dopuszczone do obrotu.

Artykuł 38
1. Ustanawia się Bank Centralny, który ma za zadanie zapewnienie stabilności waluty oraz gospodarki Triumwiratu Erboki.
2. Bank Centralny działa na mocy odrębnych przepisów
3. Osoby prawne są zobowiązane są do prowadzenia rachunku własnego skarbu w banku centralnym.
4. Bank centralny, w oparciu o mechanizmy rynkowe, ustala kurs wymiany walut.
5. Pracami banku kieruje prezes powoływany i odwoływany przez Wielkiego Triumwira
6. W przypadku niemożności wybrania prezesa lub wypełniania przez niego obowiązków, funkcję tę sprawuje Wielki Triumwir.

Artykuł 39
Warunki działania gospodarki leżą w kompetencji władz Triumwiratu Erboki.

Rozdział IX - ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Artykuł 40
1. Za negocjacje z wszelkimi podmiotami zagranicznymi odpowiedzialny jest Aktywiusz Consejatu Spraw Zagranicznych, który działa za zgodą i w porozumieniu z Wielkim Triumwirem.
2. Wielki Triumwir może powołać innego negocjatora, który będzie działał w jego imieniu, za jego wiedzą i zgodą w porozumieniu z Aktywiuszem Consejatu Spraw Zagranicznych
3. Ostateczną decyzję o inkorporacji podejmuje Wielki Triumwir w porozumieniu ze Skabe.

Artykuł 41
1. Każdy wcześniej inkorporowany podmiot ma prawo do pokojowej secesji.
2. Podmiot, który chce się odłączyć się od Triumwiratu Erboki musi złożyć wniosek na ręce Skabe.
3. Podmiot, który zdecydował się opuścić Triumwirat traci prawo do używania systemów wewnętrznych, których prawa autorskie należą do Triumwiratu Erboki.

Artykuł 42
1. Akt Założycielski może być zmieniany przez Skabe bez akceptacji Wielkiego Triumwira jedynie, gdy wynikną w niniejszym błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Zmiany nie mogą powodować zmiany znaczenia przepisów oraz ich sens.
2. Jeżeli wyniknie potrzeba zmiany punktu lub punktów, Wielki Triumwir może tego dokonać poprzez intermitii.
3. Nowy Akt Założycielski może ogłosić jedynie Wielki Triumwir, jednak Jego honor oraz powaga jego urzędu wymaga, aby nowy Akt Założycielski był konsultowany ze Skabe i o ile to możliwe z przeszłymi Wielkimi Triumwirami.

Rozdział X – OCHRONA STRUKTUR PAŃSTWOWYCH

Artykuł 43
1. Całość struktur państwa, rozumianych jako zespół skryptów, grafik i tekstów jak również koncepcji i pozostałych powiązanych materiałów, stanowi własność Triumwiratu Erboki i podlega szczególnej pieczy Wielkiego Triumwira. Wszelakie odstępstwa i wyłączenia od niniejszego muszą być zawarte przed włączeniem danych materiałów w strukturę Triumwiratu i wyrażone w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym oraz opublikowane na głównej liście dyskusyjnej.
2. Terytoria rozumiane jako zespół skryptów, grafik i tekstów jak również koncepcji i pozostałych powiązanych materiałów stają się częścią struktur państwa. Wszelakie odstępstwa i wyłączenia od niniejszego muszą być zawarte przed przyłączeniem do Triumwiratu Erboki i dołączone lub zawarte w niniejszym Akcie.
3. Obszary ogólnodostępne, takie jak listy i fora dyskusyjne podlegają stałej i szczególnej ochronie Wielkiego Triumwira w celu zapewnienia poszanowania zapisów niniejszego Aktu oraz zapewnienia godnych standardów moralnych i etycznych prowadzonych tam dyskusji. Wielki Triumwir ma prawo przekazać część lub całość tych obowiązków innej osobie, jednakże odpowiada za jakość jej pracy przed społecznością.
4. Ustanawia się Księcia Eryka z Adamas Mężem Zaufania oraz gwarantem bezpieczeństwa Triumwiratu Erboki. Powierza Mu się pieczę nad hasłami dostępowymi do serwerów, list dyskusyjnych, forów itd. w zakresie niezbędnym do odzyskania kontroli w sytuacjach wyjątkowych.
5. Ustanawia się Lożę Mędrców, w której zasiadają wszyscy byli Wielcy Triumwirowie. Izba jest gwarantem ciągłości państwa i stanowi ciało doradcze Skabe. Izba stanowi również komisję dyscyplinarną dla Skabe i Wielkiego Triumwira. Decyzje dyscyplinarne Izby są niepodważalne i ostateczne.
6. Loża Mędrców przekazuje się prawo do rozstrzygania spornych kwestii wynikających z Aktu Założycielskiego. Decyzje te są niepodważalne.
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.