Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

Akt Założycielski

Powrót

TytułAkt Założycielski
Ref ARCH001
Data ogłoszenia 2006-10-17
Status uchylony
Odwołany2008-05-03
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
TRIUMWIRATU ERBOKI

z dnia 17.10.2006 roku
(tekst jednolity z dnia 19.08.2007 r. zawierające poprawkę zgodną z Traktatem Erbokańskim)

My, Książe Nowej Furlandii, Świetlik Kontynentu, Kapitan Aerialnego Miasta, założyciele Triumwiratu Erboki w trosce o należyty kształt i zasady państwa o Akcie Założycielskim stanowimy wspólnie.

ROZDZIAŁ I
PROLOG

Art. 1
Erboka jest Triumwiratem działającym na zasadach ustalonych w Akcie Założycielskim.

Art. 2
1. Władza państwowa w Triumwiracie sprawowana jest na zasadzie podziału władzy na ustawodawczą i wykonawczą.
2. Organami władzy państwowej są:
(1) ustawodawczej - Wielki Triumwir,
(2) wykonawczej - Wielki Triumwir, Antykwiusz Spraw Zagranicznych,
Koordynator Grupy promocyjno-informacyjnej i organizatorzy Grupy informatycznej.
3. Skabe Triumwirów pełni rolę doradczą.

Art. 3
Na terytorium Triumwiratu Erboki składają się ziemie podległe Nowej Furlandii, Państwu Świetlików, Jajeczku oraz Triumwirom.


Art. 4
Stolicą Triumwiratu Erboki jest miasto Temida położone na Ziemiach Triumwirów.

ROZDZIAŁ II
WIELKI TRIUMWIR

Art. 5
Wielki Triumwir jest głową państwa Triumwiratu Erboki.

Art.6.
1. Wielki Triumwir wybierany jest na kadencję trwającą 9 miesięcy.
2. Wielkiego Triumwira wybiera Skabe Triumwirów spośród wszystkich Triumwirów.
3. Triumwirowie, za zgodą wszystkich Triumwirów, mogą odstąpić od zasady opisanej w punkcie drugim i wspólnie wybrać na Wielkiego Triumwira osobę spoza Skabe.
4. Wielkiego Triumwira wybiera się w głosowaniu.
5. W głosowaniu biorą udział wszyscy Triumwirowie.
6. Wyboru dokonuje się przy uzyskaniu zgody wszystkich Triumwirów.
7. Triumwir może pełnić funkcję Wielkiego Triumwira nieograniczonš ilość kadencji.
8. Triumwirowie mają możliwość skrócenia okresu rzdzenia zarządzając głosowanie, w którym udział biorą wszyscy Triumwirowie za wyjątkiem tego, który w tym czasie pełni funkcję Wielkiego Triumwira.
9. Do skrócenia czasu trwania kadencji Wielkiego Triumwira potrzeba zgody wszystkich biorących udział w głosowaniu Triumwirów.

Art. 7
Funkcja Wielkiego Triumwira jest funkcję reprezantacyjną.

Art. 8
Wielki Triumwir wraz z Consejatem Spraw Zagranicznych odpowiadają za ustalenia dotyczące polityki zagranicznej Triumwiratu.

Art. 9
Wielki Triumwir odpowiada za organy państwowe. Może również tworzyć dodatkowe organa, w tym Consejaty.

ROZDZIAŁ III
SKABE TRIUMWIRÓW


Art. 10
Skabe Triumwirów jest organem doradczym przy Wielkim Triumwirze.

Art. 11
W Skabe zasiadają wszyscy Triumwirowie Triumwiratu Erboki.

Art. 12
Mianem Triumwira określa się suwerena prowincji.

Art. 13
1. Skabe podejmuje decyzje w głosowaniach przy zgodzie wszystkich Triumwirów.
2. Skabe wybiera Wielkiego Triumwira na zasadach opisanych w Rozdziale II.


ROZDZIAŁ IV
PROWINCJE

Art. 14
Triumwirat Erboki składa się z czterech Prowincji:
(1) Nowa Furlandia,
(2) Państwo świetlików,
(3) Jajeczko,
(4) Ziemie Triumwirów.

Art. 15
Prowincjami rządzą Triumwirowie wybierani na zasadach ustalonych w Prowincjach.

Art. 16
1. W Prowincjach obowiązuje ustrój oraz prawo określone przez odpowiednie organy ustawodawcze Prowincji.
2. Prawa stanowione przez Akt Założycielski są prawami nadrzędnymi w stosunku do praw Prowincji.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA PAŃSTWA

Art. 17
Państwo reprezentowane jest przez Wielkiego Triumwira.

Art. 18
Poszczególne organy państwowe są odpowiedzialne za rzeczy następujące:
1. Consejat Spraw Zagranicznych:
(1) kontakty z innymi mikronacjami,
(2) reprezentowanie Triumwiratu Erboki na arenie międzynarodowej,
(3) placówki dyplomatyczne.
2. Grupa promocyjno-informacyjna:
(1) promocję Erboki w świecie wirtualnym,
(2) promocję Erboki w świecie realnym,
(3) pomoc obywatelom i mieszkańcom państwa,
(4) wypełnianie obowiązków płynących z systemów informacyjnych Triumwiratu.
3. Grupa informatyczna:
(1) bezpieczeństwo państwa,
(2) sprawność systemów informatycznych,
(3) pomoc obywatelom i mieszkańcom w sprawach związanych z informatyką państwa,
(4) strona główna Triumwiratu,
(5) sprawność stron i danych znajdujących się na serwerze państwa.

Art. 19
1. Wielki Triumwir powołuje i odwołuje Antykwiusza Spraw Zagranicznych oraz Koordynatora Grupy promocyjno-informacyjnej.
2. Antykwiusz Spraw Zagranicznych organizuje korpus dyplomatyczny na ustalonych przez siebie zasadach.
3. Korpus może składać się z nieograniczonej liczby dyplomatów.
4. Koordynator Grupy promocyjno-informacyjnej organizuje grupę na ustalonych przez siebie zasadach.
5. Grupa może składać się z nieograniczonej liczby pracowników.

Art. 20
1. Grupę informatyczną organizuje trzech założycieli Triumwiratu Erboki.
2. Grupa informatyczna działa na zasadach ustalonych przez założycieli.
3. W skład grupy może wchodzić nieograniczona liczba informatyków, grafików i innych pracowników.

Art. 21
Żaden z organów państwowych nie ma prawa ograniczać dodatkowych działań prowincji w zakresie: informacyjnym, promocyjnym, informatycznym, ani tych z zakresu polityki zagranicznej, jeżeli te są zgodne z polityką triumwiratu.

Art. 22
Nie ma ograniczeń co do współpracy organów państwowych z organami prowincji.


ROZDZIAŁ VI
AKTA PRAWNE

Art. 23
1. Wielkiemu Triumwirowi przysługuje prawo wydawania aktów ustawodawczych.
2. Wyróżniamy następujące akty ustawodawcze:
(1) intermiti,
(2) inne.

Art. 24
1. Wielkiemu Triumwirowi, Antykwiuszowi Spraw Zagranicznych, Koordynatorowi grupy promocyjno-informacyjnej oraz trzem organizatorom grupy informatycznej przysługuje prawo wydawania aktów wykonawczych.
2. Wyrózniamy następujące akty wykonawcze:
(1) fari,
(2) inne.

ROZDZIAŁ VII
EPILOG

Art.25
Zmian w akcie założycielskim dokonywać może jedynie Wielki Triumwir w porozumieniu ze Skabe Triumwirów.

Art. 26.
1. Akt założycielski wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Akt założycielski obowiązuje pośród wszystkich ziem podległych Triumwiratowi Erboki.
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.