Erbokański Index Whisky

Wartość EIW na dzisiaj:

DM
Warning: Division by zero in /home/erykf/domains/erboka.org/public_html/logic/WhiskyIndex.php on line 4
0

Prognozowana wartość na dwa tygodnie w przód: DM 61.74

Najlepsza Destylarnia Erboki

Największy udział w rynku whisky przypada Omni Consumer Products (37.07%)

IV Akt Założycielski

Powrót

TytułIV Akt Założycielski
Ref 001
Data ogłoszenia 2012-01-01
Status uchylony
Odwołany2013-09-01
IV Akt Założycielski
z dn. 01.01.2012r.
(ref. 001)

W imieniu Narodu Erbokańskiego my, Triumwirowie Krajów Związkowych Erboki oraz wszyscy obywatele Triumwiratu Erboki, twórcy jego obecnego kształtu, w trosce o byt i rozwój naszej Ojczyzny o niniejszym Akcie stanowimy wspólnie i stajemy na straży jego przestrzegania.

Artykuł I
1. Triumwirat Erboki jest państwem opartym na zasadach dobrej woli, wzajemnego szacunku, porozumienia i tolerancji. Celem państwa jest zapewnienie możliwości rozwoju, satysfakcji i radości wszystkim jego mieszkańcom i obywatelom.
2. Triumwirat Erboki zapewnia wolności i prawa oraz bezpieczeństwo obywateli, a także strzeże dziedzictwa narodowego.
3. Organa władzy Triumwiratu działają na podstawie i w granicach prawa, za prawo najwyższe uznając niniejszy akt.
4. Każda osoba prawna może regulować swój własny ustrój wewnętrznymi przepisami, jednakże nie może naruszać treści zawartych w niniejszym akcie i aktów na jego podstawie wydanych.
5. Triumwirat Erboki zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń, fundacji oraz wolność działania prasy i innych środków przekazu.

Artykuł II
1. Triumwirat Erboki zrzeka się swojego prawa do posiadania terytorium, uznając je za element niepotrzebny, przestarzały i rodzący konflikty w nowoczesnym świecie.
2. Istnienie państwa gwarantowane jest przez dobrą wolę jego obywateli dobrowolnie stanowiących jego społeczność.
3. Językami urzędowymi Triumwiratu są język polski oraz język angielski.
4. Eksterytorialność Triumwiratu rezultuje brakiem możliwości przechowywania lub rejestracji dóbr materialnych w jego granicach. Wyjątek od tej zasady stanowi Bank Erboki zajmujący się wewnętrznym sektorem finansowym państwa.

Artykuł III
1. Skabe Triumwirów jest izbą złożoną z trzech Triumwirów.
2. Skabe Triumwirów stoi na straży praw Triumwiratu, a w szczególności prawa mieszkańców do wyrażania myśli, wymiany poglądów, zdobywania wiedzy i realizowania się w granicach Triumwiratu.
3. Skabe Triumwirów jest odpowiedzialne, w granicach rozsądku, za zabezpieczenie technologiczne inicjatyw społecznych.
4. Skabe Triumwirów stanowi władzę ustawodawczą oraz sądowniczą Triumwiratu.
5. Nad przestrzeganiem praw Triumwiratu pieczę strzegą trzej Triumwirowie noszący ten tytuł z racji ich zasług dla Triumwiratu. Triumwirowie mogą przekazywać swój tytuł za wiedzą i zgodą całego Skabe godnym tego mieszkańcom Triumwiratu jednocześnie rezygnując z przywilejów z tym tytułem łączonych.
6. Źródłami prawa w Triumwiracie są akty intermitii. Władzę ustawodawczą Triumwirowie stanowią jako ciało kolegialne. Podejmowane decyzje powinny być jednogłośne.
7. Jeden z Triumwirów, za wiedzą i zgodą Skabe, może reprezentować je przy realizowaniu obowiązków wynikających ze stanowienia władzy sądowniczej.
8. Skabe Triumwirów zbiera się jedynie w chwili, kiedy wymaga tego sytuacja. Wszelka inicjatywa ustawodawcza naruszająca lub ograniczająca w dużym stopniu wolności mieszkanców lub nakazująca dodatkowej ilości pracy jest zakazana. Przepisu tego nie stosuje się do programów rewizji aktywności, aczkolwiek czas trwania tego typu programów powinien zostać odpowiednio dopasowany do specyfiki Triumwiratu.

Artykuł IV
1. Głównym celem istnienia Triumwiratu Erboki jest możliwość czerpania zeń przyjemności przez jego mieszkańców.
2. Prawem każdego mieszkańca jest realizowanie swoich wizji w granicach Triumwiratu. Realizacja tego i innych praw powinno odbywać się bez naruszenia praw innych mieszkańców.

Artykuł V
1. Triumwirowie rozpoznają mieszkańców Erboki jako najwyższe dobro oraz prawo wyrażania myśli jako najwyższe prawo. Doceniają także profity płynące z twórczej dyskusji mieszkańców Triumwiratu i w związku z tym rozpoznają prawo mieszkańców do stanowienia przepisów prawa poprzez aklamację, zwanego dalej prawem ludowym lub farii.
2. Triumwirowie Erboki rozpoznają prawo wynikające z tradycji za równe rangą prawu przez nich stanowionego, chyba, że prawo stanowione mówi inaczej niźli tradycja.
3. Triumwirowie Erboki mają prawo weta względem prawa ludowego w wypadku niezgodności z niniejszym aktem.

Artykuł VI
1. Administracja państwem odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie za pomocą odpowiednich systemów dostępnych przez sieć Internet.
2. Triumwirowie zobowiązani są do stworzenia państwowej platformy społecznościowej, która jednoczyłaby wszystkich obywateli państwa mieszkających w różnych częściach świata.
3. Ustanawia się Księcia Eryka z Adamas Mężem Zaufania oraz gwarantem bezpieczeństwa Triumwiratu Erboki. Powierza Mu się pieczę nad hasłami dostępowymi do systemów informatycznych Triumwiratu w zakresie niezbędnym do odzyskania kontroli w sytuacjach wyjątkowych.
4. Całość systemów informatycznych państwa, rozumianych jako zespół skryptów, grafik i tekstów jak również koncepcji i pozostałych powiązanych materiałów, stanowi własność Triumwiratu Erboki i podlega szczególnej pieczy Skabe Triumwirów. Wszelakie odstępstwa i wyłączenia od niniejszego muszą być zawarte przed włączeniem danych materiałów w strukturę Triumwiratu i wyrażone w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym oraz opublikowane na portalu.
5. Platforma społecznościowa oraz inne obszary ogólnodostępne, takie jak listy i fora dyskusyjne podlegają stałej i szczególnej ochronie Skabe Triumwirów w celu zapewnienia poszanowania zapisów niniejszego Aktu oraz zapewnienia godnych standardów moralnych i etycznych prowadzonych tam dyskusji. Skabe Triumwirów ma prawo przekazać część lub całość tych obowiązków innej osobie, jednakże odpowiada za jakość jej pracy przed społecznością.

Artykuł VII
1. Consejusz Prawa jest niezależnym od Skabe urzędnikiem państwowym wspomagającym sądownictwo. Ustanawia się Kruka Błękitnego Consejuszem Prawa przy jego wyraźnym sprzeciwie i agresywnym oporze.
2. Kruk Błękitny może powołać dowolną osobę i przekazać jej swoje obowiązki; osoba ta pracuje wówczas pod nadzorem i na rzecz Consejusza Prawa za wynagrodzenie wypłacane przez Triumwirat Erboki.
3. W przypadku niejednoznaczności wynikających z zapisów niniejszego aktu lub innych aktów prawnych, ostatecznej wykładni dokonuje Consejusz Prawa.
4. W sprawach jawnego łamania przepisów prawa decyzję wydaje Skabe Triumwirów lub reprezentujący je Triumwir.
5. Interpretacje prawa Consejusza Prawa oraz decyzje Skabe Triumwirów stają się prawem od chwili ich wydania.

Artykuł VIII
1. Nie rozpoznaje się potrzeby prowadzenia polityki wewnętrznej przez władze Triumwiratu Erboki. Zadanie to powierza się mieszkańcom Erboki. Skabe Triumwirów powinno ograniczyć szkodliwe działania mieszkańców odpowiednimi przepisami jedynie w przypadku występowania takiego działania.
2. Prowadzeniem polityki zagranicznej zajmuje się Skabe Triumwirów jako całość lub jeden z Triumwirów za zgodą i wiedzą pozostałych Triumwirów.

Artykuł IX
1. Postanowienia tego aktu mogą zostać poddane zmianie jedynie przy jednomyślnym podjęciu takiej decyzji przez Skabe Triumwirów. Obliguje się Skabe Triumwirów do trzymania pieczy nad wszystkimi kolejnymi wersjami aktu. Uznaje się strony Skabe Triumwirów za jedyne źródło prawa.
2. Z chwilą wejścia niniejszego aktu w życie utwierdza się Triumwirów przy ich tytułach jak następuje:
a. Triumwir Nowej Furlandii – Bogusj de Cubalibre
b. Triumwir Cesarstwa Petemburgii – Conrad Darosareier-Stattoerr
c. Triumwir Państwa Świetlików – Eryk z Adamas.
3. Akt wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2012.

Przyjęte w dn. 21.11.2011 r. przez Zgromadzenie Ludowe w składzie:
1. JE WT Bogusj de Cubalibre
2. JE MZ Eryk z Adamas
3. JE T Conrad Darosareier-Stattoerr
4. JE A Kruk Błękitny
5. JE Gadi Promienna
Dołącz teraz!

Dołącz już teraz do naszej społeczności - zarejestruj się.

O co w tym chodzi?

Przeczytaj krótki wstęp do Erboki by zrozumieć nasze idee.

IRC Chat

Porozmawiaj z nami na żywo.